Privacy verklaring KV de Lytse Stuit

1. Introductie 
KV De Lytse Stuit (DLS) is de beheerder van haar ledenbestand en de website www.kvdelytsestuit.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe DLS persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de DLS. DLS zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. DLS houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?
Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van DLS worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan
de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.
Persoonsgegevens worden door DLS verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan DLS ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op de betreffende formulieren van DLS (beschikbaar via de website), op de formulieren van de aangesloten verenigingen, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals NAW-gegevens, emailadres, geboortedatum en geslacht). Verder verzamelt DLS persoonsgegevens met betrekking tot de door de spelers behaalde prestaties, zoals rating en wedstrijdresultaten. 

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
DLS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het uitoefenen van de doelstellingen van DLS, inclusief maar niet beperkt tot
i. om contact met u te kunnen opnemen;
ii. om u informatie te sturen;
iii. het organiseren van kaatswedstrijden;
iv. het indelen in leeftijdscategorieën;
v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan kaatswedstrijden;
vi. het bijhouden van uitslagen en standen;
vii. het berekenen en publiceren van ratinglijsten;
viii. voor het uitvoeren van het tuchtrecht.
• het bijhouden van een ledenadministratie;
• het verlenen van diensten, dan wel ontplooien van activiteiten;
• het ontwikkelen van beleid, bijvoorbeeld voor verschillende doelgroepen zoals
aspiranten, junioren, vrouwen en senioren;
• het doen van relatiebeheer;
• het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;
• het delen van bepaalde gegevens met de Koninklijke Nederlandse KaatsBond (KNKB)
teneinde voor ondersteuning in aanmerking te komen en/of beleid op het gebied van
sport verder te ontwikkelen;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende KNKB en zusterverenigingen en de Federatie Sneek eo. in geval van gezamenlijke wedstrijden. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van DLS, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die DLS verstuurt. Geen commercieel gebruik DLS zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming. Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. DLS kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de vereniging ontzeggen. Bewaren van persoonsgegevens DLS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. 

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 

DLS neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

6. Verwijzingen naar andere websites 

De website van DLS kan verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven (bv. sponsoren) bevatten. DLS is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. DLS raadt u aan om het privacy beleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen. De advertenties op de website van DLS kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. DLS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacy rechten 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het bestuur van DLS. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

8. Wijzigingen van het privacy beleid 

Het bestuur van DLS behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Check daarom regelmatig deze verklaring op de hoogte te blijven van de meest recente versie. 

9. Contact 

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot deze privacyverklaring en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot het bestuur van DLS.

Scroll naar boven